Sag nr. 1

Klager var i denne sag utilfreds med forløbet i forbindelse med bestilling af udbringning af lægemidler. Dels over fejl i det fremsendte og dels over manglende bekræftelse på bestillingen og på manglende svar på henvendelser om fejl, manglende information om forventet leveringstid og manglende information på apotekets hjemmeside om muligheder og vilkår for forsendelse.

Apoteket har i anledning af klagen afgivet en udtalelse.

Ifølge udtalelsen er der rettet op på fejl/mangler i leverancen, ligesom klager har fået svar pr. telefon. Med hensyn til klagen over apotekets ordresystem oplyste apoteket, at man benytter sig af et ordresystem på hjemmesiden, hvilket klager ikke har anvendt.

Klager har i en supplerende udtalelse fastholdt sin kritik af apoteket.

Apotekernævnet lagde på baggrund af klagers beskrivelse til grund, at apotekets forsendelse af lægemidler til klager i første omgang har været mangelfuld/fejlbehæftet, og at apoteket for et af de udleverede lægemidler i første omgang har opkrævet forkert pris. Selvom der efterfølgende er rettet op på dette, fandt Apotekernævnet ikke, at dette har været et hensigtsmæssigt forløb.

Apotekernævnet noterede sig, at der på apotekets hjemmeside findes en funktion til bestilling af receptpligtig medicin. Hvorvidt dette fremgår tilstrækkeligt tydeligt, er en vurderingssag, som det efter nævnets opfattelse ikke tilkommer Apotekernævnet at bedømme. Apotekernævnet fandt derfor ikke grundlag for at udtale kritik for så vidt angår denne del af klagen.

Apotekernævnet bemærkede endelig, at hvis det lægges til grund, at apoteket ikke har besvaret klagers henvendelse, vil dette efter nævnets opfattelse ikke være i overensstemmelse med God Apotekerskik.

 

Sag nr. 2

I denne sag var klager utilfreds med, at apoteket afviste at ombytte klagers blodtryksmedicin, som var udløbet. Der var tale om medicin i 2 x 100 stk., som var købt 15. juni 2019 med udløb oktober 2019. Klager mente, at apoteket burde have gjort opmærksom på, at det købte ikke kunne forbruges inden udløb ved en behandling på 1 tablet dagligt.

Klager har oplyst, at apotekeren alene havde tilbudt tilbagebetaling, mens apoteket ikke havde hjulpet i en situation, hvor klager stod uden medicin. Klager oplyste, at apotekeren havde sagt, at det var klagers ansvar at kontrollere medicinen. Klager oplevede at have modtaget en arrogant behandling.

Apotekerne har i anledning af klagen fremsendt en udtalelse.

Apotekeren bekræfter at have afvist en direkte ombytning, men at man i stedet tilbød at returekspedere de udleverede pakninger, hvorved recepten frigives på ny, og der kan ekspederes nye pakninger dog til prisen på dette tidspunkt og med opstart af nyt tilskudsår.

Apotekeren afviser at have sagt, at det er klagers ansvar at kontrollere det købte medicin.

Apotekernævnet konstaterede, at der er enighed om, at apoteket i juni 2019 har udleveret 2 x 100 stk. blodtrykslægemidler, som ikke fuldt ud ville kunne forbruges inden udløb, og at der er enighed om, at apoteket burde have været opmærksom på dette.

Apotekernævnet erklærede sig enig i, at apoteket bør sikre sig, at en udleveret mængde af lægemidler kan forbruges inden udløb. Apotekernævnet konstaterede, at apoteket ved sit tilbud om at refundere beløbet, har påtaget sig dette ansvar.

Apotekernævnet bemærkede, at der herudover er stor uoverensstemmelse mellem klagers og medarbejderens beskrivelse/ oplevelse af hændelsesforløbet. Klager oplever, at apoteket ikke har været behjælpelig med at sikre adgang til fortsat behandling, mens apotekeren får indtrykket af, at klager ikke er tilfreds med den tilbudte løsning, som vil indebære mulighed for fornyet ekspedition men til en højere egenbetaling på grund af nyt tilskudsår og prisstigning.

Der forelå for Apotekernævenet ikke yderligere oplysninger, som kunne fastlægge det præcise hændelsesforløb. Apotekernævnet fandt derfor ikke er grundlag for at udtale kritik af apoteket.