Sag nr. 1 

Klager var i denne sag med apotekerens adfærd i forbindelse med en reklamation over udlevering af lægemidler (injektionsvæske) uden en nødvendig medfølgende pen. 

Klager oplyste, at apotekeren var usædvanlig brysk, at apotekeren hævdede, at klager forsøgte at vælte ansvaret for en lægefej over på apoteket, at apotekeren betvivlede klagers oplysninger om muligheden for at få en ny recept samme dag, og at apotekerne ikke udviste den fornødne diskretion, idet apotekeren førte samtalen på en måde, så den kunne overhøres af andre kunder. 

Apotekeren har i anledning af klagen afgivet en udtalelse. Apotekeren har her afvist klagers beskrivelse af forløbet og indholdet af samtalen. Apotekeren har oplyst, at klager havde været højrøstet overfor apotekets medarbejder i forbindelse med reklamationen, og at apotekeren derfor havde henvendt sig for at bistå. Apotekeren har forholdt sig til, at apoteket havde udleveret i overensstemmelse med ordinationen. Apotekeren har endvidere oplyst, at man tilbød at lave en ny ekspedition, men at man på grund af lovgivningen ikke kunne tage udleverede lægemidler retur. Med hensyn til klagepunktet vedrørende muligheden for at få en ny recept vidste apotekeren ikke, hvad der blev henvist til. Endelig med hensyn til diskretion oplyste apotekeren, at samtalen ikke kunne flyttes til anden lokation på apoteket.

Apotekernævnet konstaterede, at der var stor uoverensstemmelse mellem klagers og apotekerens beskrivelse af forløbet og dialogen i forbindelse med klagers reklamation. 

Apotekernævnet konstaterede, at apoteket i forbindelse med ekspeditionen havde udleveret i overensstemmelse med ordinationen. 

Men hensyn til klagen over manglende diskretion tog Apotekernævnet til efterretning, at det ikke var muligt at flytte samtalen til en anden lokation på apoteket. Apotekernævnet finder generelt, at apotekerne i deres adfærd bør iagttage hensynet til diskretion, og hvis dette ikke var sket i denne sag, ville det ikke være i overensstemmelse med God Apotekerskik.

For de øvrige klagepunkter forelå der ikke oplysninger, som gjorde det muligt at fastlægge forløbet og indholdet af samtalen. Lægges klagers beskrivelse af apotekeren som usædvanlig brysk til grund, har dette ikke været i overensstemmelse med God Apotekerskik. 
 

Sag nr. 2 

Klagen vedrørte i denne sag apotekets behandling af fortrolige oplysninger og opbevaring af medicin. 

Klager oplyste, at klager i forbindelse med en reklamation over en forsinket levering fra apoteket blev gjort bekendt med, at forsendelsen muligvis var blevet opbevaret hos buddet natten over. Klager fandt det bekymrende, at medicinen og klagers personlige oplysninger kunne opbevares på den måde. 

Apotekeren har i anledning af klagen afgivet en udtalelse. Apotekeren har her bekræftet den forsinkede levering, hvilket apotekeren beklager. Apotekeren har oplyst, at apoteket som følge af forsinkelsen tilbød klager at tage lægemidlerne retur med henblik på destruktion, hvilket klager ikke ønskede. 

Apotekeren har i sin udtalelse redegjort for brugen af transportør til forsendelse og i den forbindelse, at pakken var i uigennemsigtig og forseglet papkasser, hvorfor der ikke var risiko for, at adgang til personfølsomme oplysninger.

Med hensyn til opbevaring af lægemidlerne fremgår det af udtalelsen, at der ikke har været tale om temperaturfølsomme varer. 

Apotekernævnet konstaterede, at der var enighed mellem klager og apoteker om store dele af forløbet i sagen. 

Apotekernævnet noterede sig endvidere, at lægemidlerne blev leveret i uigennemsigtige og forseglede pakker, ligesom nævnet noterede sig, at der tilsyneladende ikke var tegn på databrud. 

Apotekernævnet fandt ikke grundlag for at udtale kritik af apoteket for manglende overholdelse af God Apotekerskik. 

Sag nr. 3

Klager var i denne sag utilfreds med, at apoteket ikke havde sendt et ordineret lægemiddel ud til det lokale medicinudleveringssted, og klager var helt uforstående overfor, at apoteket ved reklamation over dette havde behov for at ”bevise”, at dette ikke skyldes apotekets fejl men en forglemmelse fra den ordinerende læges side. 

Klager måtte på grund af den manglende levering til medicinudleveringsstedet blive kørt til apoteket. Klager var frustreret og var derfor noget kort for hovedet, hvilket klager har beklaget. 

Apotekeren har i anledning af klagen afgivet en udtalelse. Apotekeren oplyste, at den manglende forsendelse til medicinudleveringsstedet skyldtes, at lægen ikke havde påført dette i forbindelse med ordinationen. Apotekerne oplyste endvidere, at ingen på apoteket havde modtaget en telefonisk besked fra lægen om, at medicinen skulle sendes ud. Uden sådanne oplysninger bliver recepten først ekspederet, når kunden henvender sig til apoteket. 

Apotekeren har oplyst, at man på apoteket havde forsøgt at forklare klager dette ved telefonisk henvendelse fra klager, men at klager var meget ophidset, så dialog ikke var mulig. Apotekeren har endvidere oplyst, at klager på apoteket nærmest overfusede en medarbejder, som prøvede at forklare sagens sammenhæng, og medarbejderen kom til at nævne recepten som bevis på apotekets handling. 

Apotekernævnet noterede sig i forbindelse med sagens behandling, at der er enighed mellem klager og apotek om, at en ordination ikke er bragt ud til medicinudleveringsstedet, men at der er uenighed om, hvis fejl det er. 

Apotekernævnet konstaterede, at lægen ikke havde anført ønske om udbringning på recepten, ligesom nævnet noterede sig, at apoteket fasthold, at lægen ikke havde  henvendt sig telefonisk til apoteket herom. Der forelå ikke yderligere oplysninger, som kunne bringe klarhed over dette, hvorfor Apotekernævnet ikke fandt grundlag for at kritisere apoteket for den manglende udbringning. 

Lægges det til grund, at lægen ikke har givet apoteket beskeden, fandt nævnet, at det ikke kan kritiseres, at apoteket ønskede at gøre klager opmærksom på, at apoteket ikke havde begået en fejl, hvis apoteket fejlagtigt udsættes for kritik.  

For så vidt angår klagers utilfredshed over apotekets beskrivelse af dialogen bemærkede nævnet, at der ikke forelå yderligere oplysninger til at belyse dette forhold, men nævnet bemærkede, at begge parter har ansvaret for en hensigtsmæssig dialog. 

Sag nr. 4 

Klager var i denne sag utilfreds med forløbet på apoteket, da klager henvendte sig for at få udført en Coronatest (antistoftest). Her fik klager oplyst, at testen kun kunne udføres inden for et bestemt tidsrum. Dette fremgik ikke af oplysningerne på døren, hvorfor klager forventede, at apoteket ville udføre den, hvilket imidlertid blev afvist af apotekets medarbejder. 

Klager har oplyst, klager blev behandlet nedladende og arrogant, og at det udviklede sig til en meget ubehagelig situation.

Apotekeren har afgivet en udtalelse til sagen. Apotekeren oplyste, at apoteket dagen før episoden var begyndt at udføre test for COVID-19 antistoffer. Oplysning om ydelsen fremgik alene af en A4 plakat på apotekets dør. Ved en fejl var der her ikke oplyst, at testen kun udførtes på bestemte tidspunkter. Dette har apotekeren beklaget i sin udtalelse.

Apotekeren har endvidere oplyst, at den fastsatte tidsbegrænsning for ydelsen skyldtes begrænset med personale på apoteket og færre, der kunne udføre testen. På det pågældende tidspunkt for klagers henvendelse var den medarbejder, der kunne udføre testen til frokostpause, hvilket medarbejderen ifølge udtalelsen havde forsøgt at forklare klager. 

Apotekernævnet konstaterede, at der er enighed om, at apoteket umiddelbart afviste at udføre test for COVID-19 antistoffer under henvisning til en tidsbegrænsning, som ikke fremgik af opslaget på apotekets dør, samt at apotekeren har forklaret, at den medarbejder der kunne udføre testen var til frokostpause på det pågældende tidspunkt. 

Apotekernævnet noterede sig, at en del apoteker var begyndte at tilbyde test for COVID-19 antistoffer. Der er tale om et tilbud og ikke en ydelse, apotekerne har pligt til at tilbyde. 

Apotekernævnet fandt, at det er op til den enkelte apoteker at tilrettelægge i hvilket tidsrum, apoteket udfører ydelsen og med hvor mange medarbejdere. Apotekernævnet fandt ikke grundlag for at kritisere apoteket for at begrænse ydelsen til bestemte tidsrum. 

Apotekernævnet noterede sig, at oplysningen om tidsbegrænsningen ikke fremgik af opslaget på apotekets dør. Apotekernævnet noterede sig også, at apoteket har erkendt, at dette var en fejl, som apotekeren i sin udtalelse har beklaget. 

Apotekernævnet bemærkede, at apoteket ikke har interesse i at afvise en ydelse, hvis apoteket er i stand til at levere denne. Apotekernævnet lagde derfor til grund, at den medarbejder, der den pågældende dag kunne levere ydelsen, var til frokostpause, og at apotekets medarbejder har forsøgt at forklare dette under forløbet. 

Nævnet konstaterede, at dialogen har udviklet sig uhensigtsmæssigt. Hvis klagers beskrivelse af apotekets attitude lægges til grund, fandt nævnet ikke dette i overensstemmelse med God Apotekerskik. Apotekernævnet bemærkede i den forbindelse imidlertid også, at begge parter har ansvaret for en hensigtsmæssig og respektfuld dialog.