Sag nr. 1

Klager var i denne sag utilfreds med at blive udspurgt om, hvordan vedkommende havde det med sin medicin i forbindelse med et medicinskifte. Klager fandt, at dette var unødvendig indblanding fra apotekets side.

Apotekernævnet bemærkede, at apoteket i henhold til apotekerloven har pligt til at informere om lægemidler, herunder om lægemiddelanvendelse og opbevaring. Endvidere har Danmarks Apotekerforeningen udarbejdet ”Sektorkrav til skrankerådgivning”, som foreskriver, at apotekerne skal invitere apotekskunderne til dialog. 

Nævnet lagde endvidere vægt på, at det fremgår af apotekerens udtalelse, at apoteket har tilbudt klager at notere i apotekets it-system, at kunden ikke ønsker dialog om medicinen. Endelig lagde nævnet vægt på, at det fremgår af apotekerens udtalelse, at apoteket er opmærksomt på kravet om diskretion. 

 Nævnet fandt på den baggrund ikke, at God Apotekerskik var tilsidesat. 

Sag nr. 2

I denne sag er der klaget over et apotek i forbindelse med en ekspedition i apotekets vagttjeneste. 

Klager har i sin henvendelse dels klaget over tonen, da vedkommende kontaktede vagtapotekets tilkaldevagt. Ifølge klager talte medarbejderen med en irriteret stemme, ligesom klager blev bedt om at vente 1-1½ time. Klager var endvidere utilfreds med, at den vagthavende farmaceut i forbindelse med dankort-betalingen på apoteket bad om at få udleveret klagers pinkode sammen med dankortet. 

Apotekeren har i sin udtalelse til sagen beklaget forløbet, som beskrives som en fejl og har redegjort for apotekets betingelser for medarbejderes deltagelse i vagtekspeditionen. Disse indebærer bl.a. at, udgangspunktet er, at en vagtekspedition imødekommes indenfor 30 minutter med mindre der aftales andet.  Endvidere fremgår det af udtalelsen, at apoteket har en mobil dankortterminal, hvorfor det ikke var nødvendigt, at kunden skulle oplyse sin pinkode ved dankort-betaling. 

Apotekernævnet fandt, at den pågældende medarbejder ikke havde levet op til apotekets betingelser for deltagelse i apotekets vagttjeneste. Nævnet fandt endvidere, at det var utilfredsstillende, at medarbejderen havde udbedt sig fortrolige oplysninger om kundens pinkode. 

Nævnet fandt på den baggrund, at der ikke i den konkrete situation var levet op til God Apotekerskik.

Nævnet noterede sig, at apotekeren i sin udtalelse har beklaget forløbet. Nævnet fandt det i den forbindelse hensigtsmæssigt, at apotekeren har præciseret betingelserne overfor medarbejderne med henblik på at undgå tilsvarende situationer fremover. 

Sag nr. 3 

I denne sag var klager utilfredshed med, at apoteket i forbindelse med en konkret ekspedition tilsyneladende havde til hensigt at udlevere et lægemiddel, der kunne substitueres med det lægemiddel, lægen havde ordineret. Klager havde ifølge henvendelsen tidligere haft dårlige oplevelser med kopi-medicin, hvorfor vedkommende altid ønskede det ordinerede lægemiddel.  Det er endvidere anført i klagen, at medarbejderen havde ”snerret” af klager. 

Et andet klagepunkt vedrører apotekets fremtagningsrobot, som efter klagers vurdering er konstrueret med et fald, der kan skade lægemidlerne. 

Apotekernævnet konstaterede, at apotekerne er ifølge lovgivningen forpligtede til at udlevere det billigste lægemiddel i gruppen af lægemidler, som kan erstatte det ordinerede (substitution). Kunden kan altid forlange at få udleveret det lægemiddel, der er ordineret, ligesom lægen kan påføre på recepten, at der ikke må substitueres (”ej S”), men udgangspunktet er substitution. PÅ den baggrund noterede nævnet sig, at apoteket havde handlet i overensstemmelse med lovgivningen. 

Med hensyn til fremtagningsrobotten har apotekeren oplyst, at robotten er udstyret med stødabsorberende materiale, der gør, at varen ikke kan tage skade. Nævnet lagde apotekerens oplysninger til grund om, at der ikke er konstateret fejl eller mangler ved varer på grund af robottens indretning. Reklamationer over eventuelle fejl eller mangler ved lægemidler og andre varer købt på apoteket kan rettes til apoteket.