Sag nr. 1

I denne sag fandt klager apotekets service og attitude utilfredsstillende, da klager henvendte sig til apoteket for at få udleveret dosispakket medicin til sin mor. 

Apoteket har i sin udtalelse til nævnet gjort rede for hændelsesforløbet, som udsprang af forvirring om en ordination af dosispakket medicin, og fra hvilket af to apoteker, kunden skulle have udleveret medicinen fra. På det indklagede apotek undrede man sig over, at lægens valg af udleveringsapotek, idet recepter var reserveret på et andet apotek, som kunden boede tættere på. Da klagers mor ikke var oprettet som kunde til dosispakket medicin på det indklagede apotek, var medicinen ikke klar til afhentning, da klager kommer på apoteket.  Herudover manglede der recepter på flere præparater. Apoteket tilbød derfor at kontakte lægen. 

Nævnet konstaterede, at der havde været en del problemer med lægens recepter m.v., hvilket nævnet ikke fandt at kunne lægge apoteket til last. Nævnet lagde endvidere til grund, at apoteket, da klager ankom på apoteket, forsøgte at afklare og løse problemerne. 

Nævnet konstaterede endvidere, at der var en del uoverensstemmelse mellem klagers og apotekets oplevelse af dialogen, og nævnet fandt derfor ikke på det foreliggende grundlag at have mulighed for at tage stilling til det præcise hændelsesforløb. Nævnet vurderede dog, at forløbet muligvis kunne have fået en anden udgang, hvis apoteket havde været i stand til bedre at forklare baggrunden for udfordringerne, og hvordan disse kunne løses.

Sag nr. 2

Klager var i denne sag utilfreds med, at man på et på et medicinudleveringssted knyttet til det indklagede apotek havde nægtet at udlevere en pakning med receptordinerede lægemidler under henvisning til, at klager skyldte penge for tidligere lægemiddelleverance. 

Apotekeren har i sin udtalelse til nævnet redegjort for hændelsesforløbet og har herunder oplyst, at medicinudleveringsstedet nægtede at udlevere den pågældende pakning (en restordre uden beregning) fordi klager tidligere i forbindelse med udlevering af lægemidler havde forladt butikken uden at betale et skyldigt beløb. Ifølge medicinudleveringsstedet var der tale om butikstyveri.

Nævnet konstaterede, at medicinudleveringsstedet havde tilbageholdt et lægemiddel leveret fra det indklagede apotek. Nævnet noterede sig endvidere, at apoteket havde søgt/tilbudt klager dialog, hvilket klager har afvist. 

Nævnet var enigt med klager i, at varer ikke kan tilbageholdes som følge af skyldigt beløb for tidligere leverede varer. Nævnet fandt, at det er apotekerens ansvar at sikre, at udleveringsstedet knyttet til apoteket agerer korrekt.  Nævnet bemærkede, at det påhviler apotekeren ved passende instruktion til udleveringsstedet at forhindre, at der sker tilbageholdelse i betalte varer.