Sag nr.1

I denne sag var klager utilfreds med, at der på en skærm på apoteket vises apotekets robot i drift. Klager fandt at det er muligt at se den medicin, der hentes af robotten, hvilket ifølge klager er et brud på fortroligheden. 

Apotekeren har i sin udtalelse om videoskærmen blandt andet oplyst:

  • At kunderne synes, at det er interessant at følge med i robottens arbejde
  • At skærmen er placeret væk fra skrankerne og dermed ikke der, hvor ekspeditionen foregår.
  • At man som kunde ikke kan se, hvad andre kunder får af medicin (der plukkes og leveres mange pakninger meget hurtigt og på samme tid til mange forskellige "udkast") 
  • At apotekets skranker er skærmet, så andre kunder ikke kan se, hvad der udleveres ved kasserne. 

Apotekernævnet fandt, at apotekernes forholdsregler i relation til diskretion generelt må afpasses de fysiske forhold på det enkelte apotek, herunder størrelse og indretning. 

Apotekernævnet konstaterede, at visning af robottens arbejde på en skærm ikke er nødvendig for driften af et apotek. Der er tale om en form for ”underholdning” for apotekets kunder. I sådanne tilfælde bør man være ekstra opmærksom på kravene om diskretion i God Apotekerskik. Det indebærer, at man fuldt ud bør sikre sig, at der ikke på skærmen vises billeder, som gør det muligt at se, hvilke lægemidler, der ”plukkes” til konkrete kunder. 

I den konkrete sag fandt Apotekernævnet på baggrund af apotekerens beskrivelse af robottens arbejde, apotekets indretning og omfanget af ekspeditioner samlet set ikke grundlag for at udtale kritik for manglende overholdelse af God Apotekerskik. 

Sag nr. 2

Klager var i denne sag utilfreds med indpakningen af lægemidler, der skulle afhentes ved apotekets håndkøbsudsalg, idet det var muligt at se, hvilke præparater, der var tale om. Klager havde vedlagt billeder, der underbyggede dette. 

Apotekeren har i en udtalelse til Apotekernævnet oplyst, at man har gennemgået klagers billedmateriale, og at det på den baggrund er tydeligt, at pakningen har været udsat for en hårdhændet behandling. Apotekeren garanterer, at dette er sket, efter at forsendelsen er overgivet til håndkøbsudsalget. 

Apotekeren har endvidere oplyst, at apoteket håndterer ca. 300 forsendelser om dagen, og at apoteket ikke tidligere har modtaget lignende klager. 

På baggrund af klagen har apotekeren dog bedt apotekets forsendelse om at bruge kraftigere og mere tape, ligesom apoteket har valgt at skifte forsendelsesposer til en anden type. 

Apotekernævnet lagde på baggrund af det indsendte billedmateriale til grund, at indpakningen af klagers forsendelse var i en sådan stand, at det var muligt at se hvilke lægemidler, der var i posen. Nævnet fandt at kunne lægge til grund, at skaden ikke var opstået på apoteket. 

Apotekernævnet har endvidere noteret sig, at apotekeren på baggrund af klagen har taget en række initiativer til at sikre en yderligere sikkerhed omkring indpakningen af forsendelser fra apoteket. 

Sag nr. 3

I denne sag var apoteket utilfreds med forløbet i forbindelse med afhentning af lægemidler til klagers søn, der bruger medicin dagligt, og som derfor har en kommunal tilskudsbevilling. 

Episoden opstod tilsyneladende på baggrund af en misforståelse mellem klager og apotek, og som førte til uenighed og en ordveksling på apoteket, men at der ikke er enighed om årsagen hertil og forløbet heraf.

Nævnet fandt det på det foreliggende grundlag ikke muligt at fastlægge det præcise hændelsesforløb. Nævnet fandt, at såfremt apotekeren havde optrådt som beskrevet i klagen måtte dette anses for en klar overtrædelse af God Apotekerskik. 

Sag nr. 4

Klager var i denne sag utilfreds med apotekets behandling i forbindelse med forsøg på afhentning af receptpligtig medicin. Problemet opstod, fordi apotekets netforbindelse var nede, og der derfor ikke var adgang til receptserveren. 

Klager og klagers kærestes forsøg på at få udleveret medicin mod smerter til klager blev under henvisning til den manglende netforbindelse afvist, og man henviste i stedet til at kontakte vagtlægen, hvilket klager ikke ønskede selv at gøre. Apoteket afviste at udlevere lægemidlet på baggrund af en receptoversigt fra Sundhed.dk, ligesom apoteket ikke imødekom klagers ønske om at apoteket kontaktede vagtlægen på klagers vegne. Klager har i klagen oplyst, at klagers kæreste blev vred, hvorefter apoteket truede med at kontakte politiet. 

Apotekeren har i sin udtalelse oplyst, at apoteket den pågældende dag havde mistet netforbindelsen. Der var derfor i samarbejde med lægevagten etableret en nødprocedure for ekspedition af receptpligtig medicin, som ifølge apoteket fungerede for alle andre ekspeditioner. Apotekeren har bekræftet, at man har afvist at kontakte Lægevagten og forklaret, at apotekets farmaceut ikke kan bestille medicin på vegne af andre. 

Apotekeren har også bekræftet, at klager blev bedt om at forlade apoteket, og at man ville tilkalde politiet, hvis dette ikke skete. Apotekeren har oplyst, at det skyldtes parrets optræden på apoteket, der var uacceptabel. 

Apotekernævnet lagde på baggrund af udtalelserne i sagen til grund, at der har været tale om et forløb, som var eskaleret i løbet af aftenen. Nævnet måtte imidlertid konstatere, at der er uenighed om baggrunden herfor og det præcise forløb, og det er ikke på det foreliggende grundlag muligt at afdække dette. 

Apotekernævnet konstaterede, at årsagen til forløbet skulle findes i den nedbrudte forbindelse til receptserveren. En udskrift fra Sundhed.dk er ikke en recept, men alene en receptkvittering.  

Apotekernævnet fandt endvidere, at det ikke generelt kan forventes, at apoteket i tilfælde af tekniske problemer kontakter læge/vagtlæge med henblik på ny ordination, med mindre der er tale om særlige tilfælde.

Apotekernævnet fandt imidlertid, at apoteket i det pågældende tilfælde kunne have overvejet at være klager yderligere behjælpelig.

Nævnet fandt dog efter en vurdering af det samlede forløb ikke grundlag for at kritisere apoteket for manglende overholdelse af God Apotekerskik.