Sag nr. 1 

Klager var i denne sag utilfreds med, at apoteket havde nægtet at tage lægemidler retur, som var afhentet af klagers datter på klagers vegne. Det var alene meningen, at datteren skulle afhente det, der var ordineret i forbindelse med, at klager blev udskrevet efter hospitalsophold, men datteren kom herudover også hjem med lægemidler, der tidligere var blevet ordineret til klager. Klager havde været i dialog med apoteket, som oplyste, at man havde handlet i overensstemmelse med datterens ønske. Klager har imidlertid hertil anført, at datteren ikke er voksen nok til at forstå spørgsmålet om nye og gamle recepter. 

 Apotekeren har afgivet en udtalelse i anledning af sagen, hvor apotekeren har anført, at der har været tale om en misforståelse i kommunikationen mellem apoteket og klagers datter. Apotekeren har fastholdt, at man har handlet i overensstemmelse med datterens udsagn. Apotekeren finder, at apoteket har haft en berettiget forventning om, at datteren var indforstået med situationen. Med hensyn til apotekets afvisning af at tage lægemidlerne retur har apotekeren henvist til reglerne herfor. 

Apotekernævnet lagde til grund, at hændelsesforløbet skyldes en misforståelse i kommunikationen mellem klagers datter og apoteket. 

Apotekernævnet drøftede, om apoteket burde have gjort mere for at afklare præcis hvilke recepter, der skulle accepteres, særligt når der er tale om en mindreårig, der henvender sig på vegne af et familiemedlem.

Apotekernævnet konstaterede, at den præcise ordveksling i forbindelse med ekspeditionen var ikke beskrevet. Nævnet lagde dog på baggrund af beskrivelserne, at datteren var blevet bedt om at tage stilling til, hvilke recepter, der skulle ekspederes, at datteren i den forbindelse tilsyneladende ikke havde udtrykt usikkerhed samt at klager havde mulighed for at instruere datteren i hvilke lægemidler/recepter, der skulle afhentes. 

Apotekernævnet fandt på den baggrund ikke, at apoteket havde haft anledning til at afdække spørgsmålet nærmere i dialogen med datteren. 

Apotekernævnet fandt derfor ikke fuldt tilstrækkeligt grundlag for at kritisere, at apoteket har ekspederet samtlige recepter. 

Af samme grund fandt Apotekernævnet ikke grundlag for at kritisere apoteket for manglende overholdelse af God Apotekerskik ved at nægte at tage lægemidlerne retur. Nævnet bemærkede i den forbindelse, at der efter købelovens regler ikke er almindelig fortrydelsesret. Hertil kommer, at apoteket skal kunne indestå for, at de lægemidler, der udleveres, har været opbevaret korrekt. Lægemidler, som har været ude af apoteket, kan således ikke tages retur med henblik på salg på ny. Apotekerne tager derfor som hovedregel ikke lægemidler retur, med mindre apoteket i forbindelse med ekspeditionen har begået fejl.

Sag nr. 2 

I denne sag blev der klaget over apotekets information til Dem i forbindelse med en ekspedition på apoteket. 

Klager havde fået ordineret medicin hos vagtlægen på grund af blæresmerter, efter at lægen havde spurgt, om klager kunne tåle penicillin. Klager kontaktede apotekets vagtnummer og kunne senere samme aften afhente medicinen. 

Da den ordinerede pakning blev udleveret spurgte klager, om der var tale om penicillin, hvilket medarbejderen svarede nej til. Klager forlod apoteket og tog den første tablet. Mens klager var på vej hjem, ringede medarbejderen til klagers mand og oplyste, at klager havde fået forkert besked, og at der således var udleveret penicillin. 

Klager har oplyst ikke at være penicillinallergiker, samt at der ikke er sket nogen skade. 

Apotekeren har afgivet en udtalelse i anledning af klagen. Apotekeren har i den forbindelse oplyst, at der var tale om en sag, som skyldes en misforståelse om ord. Apotekeren har beklaget klagers oplevelse.

Apotekernævnet har i forbindelse med sagens behandling konstateret, at klager i forbindelse med ekspeditionen er blevet fejlinformeret, hvilket ikke findes tilfredsstillende. 

Apotekernævnet har fundet det relevant, at apotekeren sikrer, at episoden drøftes med apotekets personale med henblik på at forhindre lignende fejl, hvilket apotekeren vil blive opfordret til. 

Apotekernævnet har dog noteret sig, at apotekets medarbejder tilsyneladende selv har opdaget fejlen og meget hurtigt reageret ved at kontakte klagers mand for at gøre opmærksom på fejlen.

Apotekernævnet fandt på den baggrund ikke grundlag for at udtale kritik for manglende overholdelse af God Apotekerskik.

Sag nr. 3

Der blev i denne sag klaget over en farmaceuts opførsel i forbindelse med en ekspedition på apoteket. 

Udgangspunktet for hændelsesforløbet var, at klager skulle afhente medicin ordineret samme dag. Det viste sig, at der var udstedt to forskellig slags medicin med samme funktion. Da medarbejderen ikke kunne forklare forskellen, søgte denne hjælp hos en kollega.

Klager har herefter beskrevet et forløb, hvor kollegaen kom til kassen og henvendte sig med en meget nedladende stemme, hvor vedkommende gav udtryk for, at der altid var problemer, ligesom han spurgte klager, om klager var ”helt væk eller hvad?” samtidig med, at vedkommende lavede fagter foran sine øjne. 

Klager har oplyst, at klagers kæreste efterfølgende henvendte sig på apoteket og konfronterede den pågældende medarbejder med episoden, som dog blev benægtet af denne. 

Apotekeren har i anledning af sagen afgivet en udtalelse. Apotekeren har i sin udtalelse indledningsvis beklaget klagers oplevelse. 

Apotekerne har endvidere tilkendegivet, at klagers oplevelse slet ikke er i overensstemmelse med den måde, apoteket ønsker at behandle kunderne på. 

På baggrund af klagen har apotekeren drøftet forløbet med den pågældende medarbejder og de øvrige medarbejdere, der var til stede på apoteket den pågældende dag. Samtlige medarbejdere har tilkendegivet, at de på ingen måde kan genkende beskrivelsen. Den pågældende medarbejder har oplyst, at han havde givet udtryk for, at klager virkede lidt forvirret omkring brugen af sin medicin, og at medarbejderen havde opfordret klager til at kontakte lægen for en afklaring. Medarbejderen har også afvist at have brugt håndbevægelser. 

Klager har opfordret nævnet til at indhente optagelser fra apotekets overvågningskamera, idet man efter klagers opfattelse her tydeligt vil kunne se medarbejderens håndbevægelser. 

Apotekernævnet konstaterede, at klager har oplevet, at apotekets behandling har været ydmygende og krænkende. Nævnet har samtidig konstateret, at et forløb som beskrevet af klager vil være en klar og særdeles grov overtrædelse af God Apotekerskik.  

Apotekernævnet konstaterede imidlertid også, at der var meget stor uoverensstemmelse mellem klagers og apotekets beskrivelse og oplevelse af hændelsesforløbet.

På trods af klagers opfordring til at indhente optagelser fra apotekets videoovervågning er dette efter sædvanlig praksis i Apotekernævnet ikke sket. Begrundelsen herfor er, at sådanne optagelser foretages af interne sikkerhedsmæssige hensyn, og udlevering til andre formål og til andre end politiet kræver samtykke fra samtlige personer, der måtte optræde på overvågningen. 

På den baggrund forelå der ikke for nævnet andre oplysninger, der kunne afdække det præcise hændelsesforløb, hvorfor nævnet ikke fandt tilstrækkeligt grundlag til at udtale kritik for manglende overholdelse af God Apotekerskik. 

Apotekernævnet fandt det relevant at opfordre apotekeren til på baggrund af sagen generelt at indskærpe overfor medarbejderen at være opmærksom på ordvalg i forbindelse med ekspedition af apotekets kunder.