Sag nr. 1 

Klager var i denne sag utilfreds med at have modtaget regninger vedrørende uafhentet medicin, og at apoteket truede med inkasso. 

Klager har endvidere tilsyneladende med læges/hjemmehjælps mellemkomst skiftet mellem at modtage dosispakket medicin fra to forskellige apoteker. 

Apotekeren har afgivet en udtalelse til sagens behandling. Apotekeren har i sin udtalelse oplyst, at klager i august og september 2015 har modtaget dosispakket medicin, og at der derfor er sendt to regninger til klager.

Apotekernævnet fandt det ikke muligt at oplyse sagen fuldstændigt. Apotekernævnet noterede sig i den forbindelse, at der blev klaget over forhold, som lå ca. 1 år tilbage i tiden, ligesom Apotekernævnet ikke på baggrund af klagen eller supplerende forklaringer fandt det muligt at afdække, hvor eventuelle fejl eller misforståelser var opstået. 

Apotekernævnet bemærkede dog, at apoteket er berettiget til at opkræve betaling for den dosispakkede medicin, hvis dosispakningen er foretaget på baggrund ordination/bestilling fra læge eller hjemmehjælp. 

Apotekernævnet fandt på den baggrund ikke finder grundlag for at udtale kritik af apoteket. 

Sag nr. 2

Klager var i denne sag utilfreds med behandlingen i forbindelse med en telefonisk henvendelse til apoteket foretaget en torsdag eftermiddag kl. 16.17

Klager har oplyst, at apoteket afviste at besvare et spørgsmål til brug for en opgave, som klager skulle lave. Ifølge klange havde apotekets medarbejder sagt, at sådanne henvendelser skulle ske før kl. 16, da der efter det tidspunkt er mange kunder. Samtalen ville ifølge klager ikke tage mere end 1-2 minutter. Klager har beskrevet medarbejderens toneleje som groft.

Apotekeren har afgivet en udtalelse til brug for sagens behandling.  Apotekeren har i sin udtalelse oplyst, at apoteket ikke kan genkalde sig samtalen. Apotekeren har herudover generelt oplyst, at apoteket efter kl. 16 er fyldt med kunder, ligesom man har mange opkald fra læger med aftenkonsultation. 

Ved henvendelser fra studerende på dette tidspunkt opfordrer apoteket derfor de pågældende til at kontakte apoteket på et bedre tidspunkt, som typisk er om formiddagen.  Apotekeren har endvidere oplyst, at apoteket i de fleste tilfælde kun besvarer spørgsmål om studieopgaver, som på forhånd er tilsendt apoteket. 

Apotekernævnet noterede sig, at besvarelse af henvendelser fra studerende med spørgsmål til studieopgaver ikke er en opgave, som apotekerne er forpligtede til at varetage. 

Apotekernævnet finder det endvidere ikke kritisabelt, at apoteket henviser sådanne henvendelser til tidspunkter, hvor apoteket har færre kunder m.v. 

Apotekernævnet finder på det foreliggende derfor ikke grundlag for at udtale kritik for manglende overholdelse af God Apotekerskik.

Sag nr. 3 

I denne sag var klage utilfreds med, at apoteket ikke ville tage et udleveret lægemiddel retur. Klager ønskede pakningen ombyttet, da der ikke var tale om samme lægemiddel som tidligere udleveret, selvom klager havde ønsket dette. 

Klager har oplyst, at apoteket på klagers telefoniske henvendelse havde tilkendegivet, at man ville bytte pakningen, men at apoteket afviste det, da klager igen henvendte sig på apoteket efter en 45 minutter lang cykeltur. Apotekets begrundelse for afvisningen var, at det var lægens fejl. Klager undrer sig over, at man ikke sagde dette allerede under telefonsamtalen. 

Apotekeren og den involverede medarbejder har afgivet en udtalelse i anledning af klagen med deres beskrivelse af hændelsesforløbet. 

Ifølge udtalelserne var der tale om en ordination, hvor lægen har anført ”Ej S” på recepten, hvilket udelukker substitution. Det fremgår endvidere, at dette i forbindelse med ekspeditionen har været drøftet med klager, og at klager fik forevist den ordinerede pakning. I forbindelse med en medicinsamtale, som afholdtes med klager umiddelbart efter ekspeditionen, blev der talt ud fra den udleverede pakning, hvor også betydningen af ”Ej S” blev drøftet

Apoteket har bekræftet, at klager efterfølgende kontaktede apoteket telefonisk med oplysning om, at klager havde fået det forkerte. Ifølge udtalelsen foreslog apoteket kunden at komme tilbage til apoteket, så apoteket kunne se, om man kunne hjælpe klager. Det fremgår af udtalelsen, at man desværre ikke slog kunden op i systemet, og man var på det tidspunkt ikke umiddelbart klar over, at der var tale om den samme kunde, som man tidligere på dagen havde haft medicinsamtalen med. 

Apoteket har endvidere bekræftet, at apoteket ved klagers efterfølgende henvendelse på apoteket afviste at tage pakningen retur, da der var udleveret det korrekte ifølge recepten. 

Apotekernævnet lagde til grund, at apoteket havde foretaget udlevering i overensstemmelse med lægens ordination. Da lægen ved anførelsen af ”Ej S” har udelukket substitution, har apoteket ikke umiddelbart haft andre valgmuligheder. 

Apotekernævnet bemærkede endvidere, at apoteket alligevel ydede en indsats for i dialog med klager i forbindelse med ekspeditionen at sikre, at klager fik udleveret det ønskede lægemiddel, ligesom spørgsmålet tilsyneladende har været en del af dialogen i forbindelse med den efterfølgende medicinsamtale. 

På den baggrund fandt Apotekernævnet ikke grundlag for at kritisere apoteket for ikke at ville tage lægemidlet retur. 

 Sag nr. 4 


 denne sag er klager utilfreds med apotekerens attitude i forbindelse med en ekspedition. 

I klagen beskrives apotekeren som særdeles spydig og uden diskretion, irriteret, vred m.v., blandt fordi klager ikke straks ved henvendelsen har gjort opmærksom på, at samme præparat som tidligere ønskedes udleveret. Apotekeren har ifølge klagen givet udtryk for, at det er yderst kompliceret og vanskeligt at rette i systemet efterfølgende. 

Endvidere har apotekeren stillet spørgsmålstegn ved ordinationen, og endelig har apotekeren afvist at kunne skaffe det ønskede præparat, hvilket ifølge et andet apotek var det billigste. 

Apotekeren har i anledning af klagen afgivet en udtalelse. Apotekeren har i sin udtalelse bekræftet, at der meget vel kan være givet udtryk for, at det er nemmest til en start at sige, hvis man ønsker noget specielt, idet det gør ekspeditionerne meget hurtigere og ventetiden kortere. 

Apotekerne har ifølge udtalelsen ikke mange erindringer om den konkrete ekspedition men aviser klagers beskrivelse af apotekerens attitude som helt uden sammenhæng med sin ageren.

Apotekeren oplyser, at det ikke er muligt at afdække, hvilket præparat, apoteket ikke kunne levere, men oplyser generelt, at apoteket dagligt og automatisk substituerer til andre lægemidler end de ordinerede for at udlevere et billigere lægemiddel eller for at imødekomme ønsker fra kunden. 

Apotekernævnet konstaterede, at der er stor overensstemmelse mellem klagers og apotekerens oplevelse af hændelsesforløbet. 

Apotekeren beskrives af klager som spydig, uden diskretion, vred, nedværdigende, uden evne til at kommunikere respektfuldt m.v. 

Apotekeren afviser denne beskrivelse som helt uden sammenhæng med apotekerens ageren. 

På baggrund af klagers beskrivelse konstaterede Apotekernævnet, at klager har fundet ekspeditionen meget utilfredsstillende. Der foreligger imidlertid ikke yderligere oplysninger, som kan afdække det præcise hændelsesforløb. 

Apotekernævnet fandt på den baggrund ikke tilstrækkeligt grundlag for at udtale kritik for manglende overholdelse af God Apotekerskik.