Afgørelser i forbindelse med møde den 9. december 2021

Sag nr. 1

I denne sag var klager utilfreds med, at apoteket krævede ID som betingelse for udlevering af et ordineret lægemiddel, og at medarbejderen i forbindelse med dialogen tilsidesatte diskretionshensyn. Klager var endvidere utilfreds med, at apoteket ikke kunne se, at et lægemiddel var forudbetalt, ligesom medarbejderen tidligere havde overtrådt sin tavshedspligt ved uopfordret i forbindelse med en ekspedition at have oplyst klagers kæreste om, at klager havde herpes.

Apoteket har i en udtalelse i anledning af klagen oplyst, at klagen til apoteket var endt i apotekets SPAM-filter, hvilket var årsagen til, at klagen ikke var blevet besvaret.

Apoteket har herudover afvist, at apoteket har tilsidesat diskretionshensyn, idet det ifølge apoteket var klager selv, som havde hævet tonelejet. Apoteket har endvidere oplyst, at apoteket tidligere har oplevet misbrug af ID, hvorfor man af sikkerhedsmæssige årsager har indført, at personalet skal bede om ID ved udlevering af afhængighedsskabende lægemidler.

Med hensyn til klagepunktet vedrørende den forudbetalte pakning har apoteket tilkendegivet, at man uden kvittering kan finde frem til dette. Apoteket har opfordret klager til at henvende sig på apoteket for en afklaring.

Med hensyn til den tidligere episode om overtrædelse af apotekets tavshedspligt har apoteket bemærket, at det kan være svært at udvise diskretion, hvis en kunde tager sin kæreste med, og denne er en del af ekspeditionen.

Apotekernævnet konstaterede i forbindelse med sagens behandling, at der var enighed om, at apotekets medarbejder har kævet ID som betingelse for at udlevere det ordinerede lægemiddel.

Apotekernævnet noterede sig, at dette efter det oplyste er apotekets praksis, når der er tale om afhængighedsskabende lægemidler, fordi apoteket tidligere har oplevet misbrug af ID. Apotekernævnet fandt i den forbindelse, at det er op til det enkelte apotek at fastsætte rammer, der sikrer, at lægemidler udleveres til rette person ikke mindst i forbindelse med udlevering af lægemidler med misbrugspotentiale.

Med hensyn til spørgsmålet om diskretion bemærkede Apotekernævnet, at apoteket såvel i adfærd og toneleje til enhver tid skal være opmærksom på at sikre diskretion. Der er imidlertid uenighed om, hvorvidt apoteket har tilsidesat hensynet til diskretion. Da der ikke forelå yderligere oplysninger om dialogen, fandt nævnet det ikke muligt at afdække det præcise forløb.

Apotekernævnet noterede sig, at apoteket tilsyneladende ikke havde klarlagt, om klager har fået udleveret den forudbetalte pakning, hvilket havde været hensigtsmæssigt. Nævnet noterede sig, at apoteket på baggrund af apotekets egne oplysninger kunne undersøge dette.

Med hensyn til den beskrevne tidligere episode fandt Apotekernævnet, at det vil være et brud på apotekets tavshedspligt, hvis apoteket uden samtykke informerer pårørende om kunders helbredsmæssige forhold. Er den pårørende imidlertid med under ekspeditionen, synes det efter nævnets vurdering vanskeligt for apoteket at yde den nødvendige faglige rådgivning, uden at sådanne oplysninger bliver nævnt.

Med hensyn til klagen over, at apoteket ikke havde besvaret klagen til apoteket, fandt nævnet ikke grundlag for at tilsidesætte apotekets oplysning om, at henvendelsen var endt i apotekets SPAM-filter, hvilket var apotekets forklaring på den manglende besvarelse.

Samlet set fandt Apotekernævnet på det foreliggende ikke tilstrækkeligt grundlag for at kritisere apoteket for manglende overholdelse af God Apotekerskik.

Sag nr. 2

I denne sag var klager utilfreds med apotekets lange svar- og leveringstid på et bestilt lægemiddel trods flere påmindelser. Klager var endvidere utilfreds med, at antallet af leverede kapsler ikke svarede til det ordinerede/bestilte.

Apotekeren erkendte i en udtalelse i anledning af klagen, at sagen skyldtes fejl og misforståelser på apoteket.

Apotekeren har beklaget forløbet og oplyst, at sagen har været taget op internt med henblik på at imødegå en gentagelse.

Med hensyn til klagepunktet vedrørende antal udleverede kapsler har apotekeren oplyst, at dette skyldes, at produktet alene produceres i pakninger à 10, mens ordinationen lød på 14. Apotekeren har oplyst, at dette blev drøftet ved afhentningen, og at apoteket i den forbindelse tilbød at bestille yderligere en pakke og udlevere 4 tabletter heraf, men at klager skulle betale for alle 10.

Apotekernævnet konstaterede i forbindelse med behandling af sagen, at der var enighed om forløbet. Apotekernævnet lagde på baggrund af apotekerens oplysninger til grund, at forløbet skyldtes fejl og misforståelser på apoteket. Nævnet noterede sig, at apotekeren har taget sagen op med personalet, og at apotekeren har beklaget forløbet, som efter Apotekernævnets opfattelse ikke har været tilfredsstillende for klager.

Apotekernævnet lagde til grund, at der alene kunne skaffes pakninger med 10 kapsler af det ordinerede lægemiddel. Dette kan efter nævnets opfattelse ikke i sig selv føre til kritik af apoteket. Apotekernævnet fandt imidlertid, at det havde været hensigtsmæssigt, om apoteket på forhånd havde orienteret klager om dette.

Samlet set fandt Apotekernævnet, at forløbet ikke har været i overensstemmelse med God Apotekerskik.

Sag nr. 3

I denne sag var der utilfredshed med, at apoteket havde bestilt forkerte og dyre øjendråber hjem, at apoteket insisterede på, at klager skulle betale for øjendråberne, og at apoteket ikke ville tage øjendråberne tilbage og refundere klagers udgift.

Apoteket har i en udtalelse i anledning af klagen afvist kritikken.

Apotekeren har således oplyst, at klager i forbindelse med ekspeditionen oplyste, at klager på et tidspunkt have fået andre øjendråber, men at de bestilte og leverede, var dem, der virkede bedst, og at klager valgte at tage øjendråberne med sig.

Apotekeren har endvidere oplyst, at klager næste dag ønskede at returnere produktet, hvilket medarbejderen forklarede ikke var muligt, dels fordi udleverede lægemidler ikke må tages retur, dels fordi apoteket ikke havde begået fejl.

Apotekernævnet konstaterede i forbindelse med sagens behandling, at der var uoverensstemmelse mellem klagers og apotekerens beskrivelse af forløbet.

Apotekernævnet bemærkede generelt, at der efter købeloven ikke er almindelig fortrydelsesret. Nævnet bemærkede endvidere, at det på grund af apotekets ansvar for lægemidlers kvalitet som udgangspunkt ikke er tilladt at sætte udleverede lægemidler tilbage i salgbar omsætning.

Apotekernævnet fandt dog, at hvis apoteket har begået fejl, må det forventes, at køber godtgøres økonomisk. Apotekernævnet havde imidlertid på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke i denne sag grundlag for at konstatere, at apoteket havde begået fejl. 

Apotekernævnet fandt derfor på det foreliggende ikke grundlag for at udtale kritik af apoteket.

Sag nr. 4

I denne sag var klager utilfreds med, at der var betalt fuld pris for et lægemiddel trods foreliggende recept.

Apoteket har i en udtalelse i anledning af klagen oplyst, at der var foretaget korrekt receptekspedition (og indberetning til Det Centrale Tilskuds Register), og at årsagen til, at der ikke var ydet tilskud til købet var, at ny tilskudsperiode var påbegyndt.

Apotekernævnet konstaterede i forbindelse med sagens behandling, at apoteket havde foretaget korrekt receptekspedition og indberettet købet til CTR. Apotekernævnet konstaterede endvidere, at der ikke er ydet tilskud til købet som følge af ny tilskudsperiode.

Apotekernævnet fandt ikke grundlag for at udtale kritik af apoteket.

Sag nr. 5

I denne sag var klager utilfreds med apotekets håndtering af levering af lægemidler til klagers mor.

Der var navnlig klaget over, at apoteket havde bragt lægemidler hjem til klagers mor, uden at denne havde bedt om det. Klager var endvidere utilfreds med, at apotekeren ved klagers efterfølgende henvendelse på apoteket meddelte, at man fremover ikke vil bringe lægemidler hjem til klagers mor, og at apotekeren i den forbindelse havde tilsidesat en række elementer i God Apotekerskik, herunder diskretion.

Apotekeren har i en udtalelse i anledning af klagen afvist denne.

Apotekeren har således blandt andet oplyst, at den konkrete udbringning var bestilt af hjemmeplejen, og at klagers mor de seneste måneder havde nægtet at modtage og betale for tre ud af fire forsendelser.

Med hensyn til klagen over apotekerens adfærd bekræftede apotekeren, at ekspeditionen ikke var vellykket. Apotekeren har beskrevet klager som utålmodig og konfronterende.

Klager fastholdt i en supplerende udtalelse sin kritik af apoteket, herunder at der ikke var bedt om udbringning den pågældende dag, hverken af moren selv eller af hjemmeplejen. Klager fandt, at apotekeren burde kontakte moren før levering, ligesom klager afviste apotekerens beskrivelse af klagers optræden.

Apotekernævnet konstaterede i forbindelse med sagens behandling, at der var stor uenighed om forløbet og årsagen til konflikten. Apotekernævnet bemærkede, at der ikke forelå oplysninger, der gjorde det muligt at fastlægge forløbet i den konkrete sag.

Apotekernævnet bemærkede imidlertid generelt, at apoteker bør kunne lægge en bestilling om udbringning fra læge eller hjemmepleje til grund uden at kontakte den enkelte patient for en verificering heraf.

Med hensyn til spørgsmål om udbringning noterede Apotekernævnet sig, at der efter lovgivningen ikke er pligt til udbringning, men at langt de fleste apoteker tilbyder dette.  Apotekernævnet fandt ikke, at det kan kritiseres apoteker at ophøre med denne service i forhold til kunder, hvor ressourcerne forbundet hermed er uforholdsmæssigt omfattende, fx ved hyppige afvisninger af modtagelsen.

Apotekernævnet konstaterede, at der også var uenighed med hensyn til dialogen mellem klager og apotekeren i forbindelse med klagers henvendelse på apoteket. Der forelå heller ikke i den forbindelse oplysninger, som gjorde det muligt fastlægge forløbet eller dialogen. Apotekernævnet bemærkede i den forbindelse, at ikke alene apotekeren men begge parter har ansvaret for en hensigtsmæssig dialog.

Samlet set fandt Apotekernævnet på det foreliggende ikke grundlag for at kritisere apoteket for manglende overholdelse af God Apotekerskik.

Sag nr. 6

I denne sag var der klaget over, at apoteket havde foretaget en fejludlevering på baggrund af en telefonisk henvendelse fra klager, og at apoteket til trods herfor afviste at tage det forkert udleverede lægemiddel retur. Klager har endvidere oplyst, at medarbejderen optrådte uforskammet.

Apotekeren afviste i en udtalelse i anledning af klagen kritikken. Apotekeren har således blandt andet oplyst, at apotekets medarbejder ved klagers telefoniske henvendelse oplyste klager om, hvilke to præparater, der forelå recept på, og at klager bekræftede ønsket om at få tilsendt disse.

Apotekernævnet konstaterede i forbindelse med sagens behandling, at der var enighed om, at klager havde modtaget et lægemiddel, som klager ønskede at returnere, og at apoteket afviste dette ønske. Apotekernævnet konstaterer endvidere, at der var uenighed om baggrunden for denne konflikt, idet klager mente, at apoteket havde hørt forkert ved bestillingen, mens apoteket afviser dette. Der forelå ikke yderligere oplysninger, som gjorde det muligt for nævnet at fastlægge forløbet.

Apotekernævnet noterede sig, at der ifølge apotekets oplysninger var tale om ekspedition af en forholdsvis gammel recept, og at man efter nævnets opfattelse i sådanne tilfælde bør udvise ekstra opmærksomhed med hensyn til, at der ekspederes og udleveres det rigtige lægemiddel. Nævnet fandt imidlertid ikke grundlag for at tilsidesætte apotekets oplysning om, at apoteket i forbindelse med bestillingen havde nævnt de præparater, der var recept på, og at klager bekræftede bestillingen heraf.

Apotekernævnet konstaterede ud fra beskrivelserne, at der tilsyneladende udviklede sig en uhensigtsmæssig dialog mellem klager og apotekets medarbejder. Nævnet bemærkede i den forbindelse, at begge parter har ansvaret for en hensigtsmæssig dialog.

Samlet set fandt Apotekernævnet på det foreliggende ikke tilstrækkeligt grundlag for at kritisere apoteket for manglende overholdelse af God Apotekerskik.