Nævnsmøde 13-12-2022

Afgørelser i forbindelse med møde den 13. december 2022.

Sag nr. 1

I denne sag var klager utilfreds med apoteksmedarbejderens behandling af klager, da denne ønskede at afhente receptpligtig medicin. Ifølge klagers beskrivelse insisterede medarbejderen på at spørge ind til klagers brug af medicinen og informere om egen viden, selvom klager afviste tilbud om rådgivning. 

Klager oplyser, at medarbejderen nægtede at udlevere medicinen og begyndte at gå efter klager personligt, hvorefter en anden medarbejder overtog ekspeditionen. 

Apotekeren har i en udtalelse i anledning af klagen oplyst, at medarbejderen ikke helt kan genkende klagers beskrivelse af forløbet. 

Apotekeren oplyser, at apoteket har informationspligt, hvilket er baggrunden for medarbejderens spørgsmål. Apotekeren oplyser, at klager i den forbindelse blev meget højrøstet og begyndte at ”gå efter” medarbejderen. Da medarbejderen er forholdsvis ny, blev hun nervøs og brød til sidst grædende sammen. Apotekeren oplyser, at en del kunder på apoteket gav udtryk for, at klager gik over grænsen. 

Apotekernævnet konstaterede i forbindelse med sagens behandling, at der var uenighed mellem klagers og medarbejderens beskrivelse af hændelsesforløbet samt af dialogen i forbindelse med ekspeditionen. Klager gav således udtryk for, at apotekets medarbejder ikke respekterede klagers fravalg af rådgivning, og at medarbejderen nægtede at udlevere medicinen, mens apoteket oplyser, at medarbejderen med sine spørgsmål søgte at leve op til apotekets informationspligt.

Apotekernævnet bemærkede, at apoteket har pligt til at informere om lægemidler og lægemiddelanvendelse, men at apoteket også skal respektere en kundens udtrykkelige ønske om fravalg af rådgivning. Apoteket bemærkede i den forbindelse, at der ikke forelå yderligere oplysninger, som gjorde det muligt at afdække forløbet og indholdet af dialogen i forbindelse med ekspeditionen. 

Apotekernævnet fandt anledning til at bemærke, at ikke alene apoteket, men begge parter har ansvaret for en hensigtsmæssig dialog. 

Apotekernævnet lagde endelig til grund, at klager fik udleveret det ordinerede lægemiddel. 

Samlet set fandt Apotekernævnet ikke grundlag for at kritisere apoteket for manglende overholdelse af God Apotekerskik. 

Sag nr. 2

I denne sag var der klaget over, at apoteket dels havde brudt sin tavshedspligt ved råbe, at klager skulle behandles for en kønssygdom, dels havde beskyldt klager for at have stjålet ved tidligere at være stukket af fra betalingen. 

Klager oplyste supplerende, at apoteket udleverede et forkert lægemiddel, idet klager mente, at der skulle udleveres en engangskur, men apoteket udleverede en 10-dages kur. Klager har endvidere oplyst, at der ikke blev ydet vejledning i forbindelse med udleveringen. 

Apoteket har i en udtalelse i anledning af klagen afvist klagepunkterne. 

Apoteket har forklaret, at man i forbindelse med ekspeditionen i IT-systemet fandt en uafsluttet ekspedition fra tidligere og dermed en mulig manglende betaling, hvilket apoteket anbefalede klager at få afsluttet. 

Apoteket har endvidere oplyst, at det var klager selv, der råbte, at apoteket beskyldte klager for at stjæle, hvilket apoteket flere gange forsikrede klager om, at man ikke gjorde. Det var også klager selv, der råbte om sin kønssygdom. 

Apoteket har endelig oplyst, at man har udleveret medicin i overensstemmelse med lægens ordination. Rådgivning blev ikke givet i forbindelse med udleveringen, da klager råbte, at klager ikke var i stand til at modtage rådgivning. Denne rådgivning fik klager ved en efterfølgende telefonisk henvendelse. 

Apotekernævnet konstaterede i forbindelse med sagens behandling, at der var stor uenighed mellem klagers og medarbejderens beskrivelse af forløbet og om dialogen i forbindelse med ekspeditionen.

Der forelå ikke yderligere oplysninger, som gjorde det muligt at afdække forløbet og indholdet af dialogen i forbindelse med ekspeditionen. Apotekernævnet fandt imidlertid anledning til at bemærke, at ikke alene apoteket, men begge parter har ansvaret for en hensigtsmæssig dialog. 

Apotekernævnet fandt endvidere anledning til generelt at bemærke, at det ikke vil være i overensstemmelse med God Apotekerskik at bringe spørgsmål om evt. manglende betaling op som forudsætning for ny lægemiddelekspedition. Nævnet noterede sig i sagen, at klager fik udleveret den ordinerede medicin. 

Apotekernævnet fandt ikke grundlag for at kritisere apoteket for manglende overholdelse af God Apotekerskik. 

Sag nr. 3

Der var i denne sag klaget over, at apoteket to gange havde udleveret mere medicin end ønsket, da klagers mor på vegne af klagers far hentede medicin på apoteket.  

Da klagers far er terminalpatient, er der ingen egenbetaling, men klager mener, at det er dårlig etik og snyd af systemet. 

Apotekeren har i en udtalelse i anledning af klagen oplyst, at apoteket ved en gennemgang af ekspeditioner til klagers far kunne se, at apoteket har udleveret pakninger helt i overensstemmelse med lægens ordination, og at der ikke ved samme ekspeditioner er solgt andre varer. Dette taler ifølge apotekeren for, at klagers mor har efterspurgt de pågældende pakninger. 

Apotekeren har endvidere efter drøftelse med sit personale afvist, at apoteket har forsøgt at sælge mere medicin end nødvendigt. 

Apotekernævnet konstaterede i forbindelse med sagens behandling, at der er uenighed mellem klager og apoteket om sagens faktiske omstændigheder. Klage mener således, at apoteket har udleveret flere lægemidler/palninger end ønsket, mens dette afvises af apoteket. 

Apotekernævnet lagde i forbindelse med sagens behandling apotekets oplysning om, at der var udleveret pakninger i overensstemmelse med lægens ordination til grund. 

Apotekernævnet noterede sig endvidere apotekets oplysning om, at udleveringen er foregået på forskellige dage, hvor der ikke er udleveret andre produkter. 

Apotekernævnet fandt det på den baggrund nærliggende at gå ud fra, at ekspeditionerne var gennemført på baggrund af ønske fra klagers mor. 

Apotekernævnet fandt på den baggrund ikke grundlag for at kritisere apoteket for manglende overholdelse af God Apotekerskik.

Sag nr. 4

Det var i denne sag klaget over en medarbejder på apoteket, som ifølge klager ikke overholder sin tavshedspligt. Klager oplyser, at medarbejderen højlydt spurgte til symptomer i forhold til medicin, som er lægeordineret. Klager mener, at medarbejderen ved ekspeditionen overtrådte GDPR-regler og etiske rammer, ligesom medarbejderen ståede tvivl om lægelige vurderinger. 

Apotekeren har i en udtalelse i anledning af klagen afvist kritikken og oplyst, at 
medarbejderen efter apotekets opfattelse alene har givet faglig information om de produkter, klager har fået ordineret og udleveret, ligesom apotekeren afviser, at medarbejderen har stillet spørgsmål omkring ordinationen. 

Apotekeren har endvidere oplyst, at man på apoteket altid forsøger at udvise diskretion i forbindelse med ekspedition og vejledning. Dette emne er taget op på apoteket efter klagen. 

Apotekernævnet bemærkede i forbindelse med sagens behandling, at apoteket har pligt til at informere om lægemidler og lægemiddelanvendelse, men at apoteket også skal respektere en kundens udtrykkelige ønske om fravalg rådgivning. 

Apotekernævnet bemærkede i den forbindelse, at det ikke var oplyst,  om klager havde frabedt sig rådgivning, og at nævnet på den baggrund ikke fandt grundlag for at kritisere apoteket for manglende overholdelse af God Apotekerskik.