Sag nr. 1 

I denne sag var klager utilfreds med, at apotekets medarbejder i forbindelse med samtidig ekspedition af recepter på henholdsvis Panodil og Panodil Zap gentagne gange udspurgte klager om baggrunden herfor. Klager fandt utilfredsstillende at skulle forsvare sit lægemiddelforbrug i andre kunders påhør. 

Klager har beskrevet oplevelsen som meget ubehagelig

I apotekets udtalelse i anledning af klagen anføres blandt andet, at der var tale om ekspedition af to recepter på næsten ens lægemidler udstedt med ca. 4 måneders mellemrum. Medarbejderen søgte derfor at afdække, om begge præparater skulle ekspederes og at afdække klagers kendskab til, at der var tale om to stort set ens præparater.

Medarbejderen har oplyst, at denne under ekspeditionen ikke oplevede, at klager var utilfreds med dialogen. Det kom derfor som en overraskelse, da klager efter afsluttet ekspedition pludselig blev meget vred.

Apotekeren har supplerende understreget vigtigheden af, at apoteket ved sin rådgivning søger at sikre mod fx overdosering og forgiftning, hvilket netop kan gøre sig gældende for de 2 lægemidler nævnt i klagen. 

Apotekernævnet konstaterede i forbindelse med sagens behandling, at der var uenighed mellem klagers og apotekets oplevelse af dialogen i forbindelse med apotekets ekspedition. Klager oplevede, at medarbejderen opførte sig ubehageligt ved gentagne gange at udspørge klager om baggrunden for den ordinerede medicin. Apoteket mener derimod, at man har søgt at sikre sig korrekt udlevering samt relevant information til klager.

Apotekernævnet bemærkede, at apoteket har pligt til at informere om lægemidler og lægemiddelanvendelse, men at apoteket som udgangspunkt også skal respektere en kundens udtrykkelige ønske om fravalg rådgivning. 

Apotekernævnet bemærkede, at apoteket særligt har informationspligt i en situation, hvor der er tale om lægemidler med risiko for forgiftning i tilfælde af overdosering. Nævnet lagde i den forbindelse også vægt på, at der i det foreliggende tilfælde var udstedt to recepter på stort set ens præparater på forskellige tidspunkter, hvorfor der kan være risiko for forkert og/eller uhensigtsmæssig, hvis der ikke gøres særligt opmærksom på dette. 

Apotekernævnet lagde på baggrund af de foreliggende oplysninger til grund, at klager ikke frabad sig apotekets rådgivning, ligesom nævnet lagde vægt på omstændighederne i den konkrete situation, hvor overdosering kan føre til forgiftning. 

Apotekernævnet fandt derfor ikke er grundlag for at kritisere apoteket for manglende overholdelse af God Apotekerskik.