Klage kan indsendes med post til:

Apotekernævnet

Bredgade 54

1260 København K

Eller via e-mail til: apotekernaevnet@apotekernaevnet.dk

Når du klager, skal du benytte klageformularen eller som minimum angive de oplysninger, der efterspørges i klageformularen.

Når klagen er modtaget, vil Apotekernævnets sekretariat først tage stilling til, om sagen kan behandles af nævnet, herunder om der er brug for yderligere oplysninger, eller om sagen bør behandles af f.eks. Lægemiddelstyrelsen.

Når sagen tages under behandling i nævnet, vil nævnets sekretariat forelægge klagen for det apotek, som klagen vedrører. Apoteket vil samtidig blive bedt om – typisk inden for en frist på 2 uger – at komme med en udtalelse til sagen.

Du vil modtage apotekets udtalelse og får – igen typisk inden for en frist på 2 uger - lejlighed til at kommentere apotekets svar.

Når sekretariatet mener, at sagen er tilstrækkelig oplyst, drøftes sagen i Apotekernævnet; så vidt muligt på nævnets førstkommende møde.

Både du og det apotek, som klagen vedrører, vil modtage brev med Apotekernævnets begrundede afgørelse i sagen.

Hvis Apotekernævnet giver dig ret i den klage, kan nævnet udtale kritik af apotekeren. I grove og gentagne tilfælde kan nævnet også idømme apotekeren en bøde, ligesom nævnet efter omstændighederne kan beslutte, at afgørelsen skal offentliggøres. En påtale fra Apotekernævnet giver dig ikke adgang til erstatning.